Институтът на вътрешните одитори в България е сдружение с нестопанска цел, което от 2003 г. е филиал за територията на Република България на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA). Към момента в ИВОБ членуват над 500 професионалисти в областта на вътрешния одит, контрола и оценката на риска от всички сектори на икономическия живот в страната.

Една от основните цели на организацията е да насърчава и подкрепя развитието на вътрешния одит и контрол в България като се стреми ежегодно да организира събития по актуални професионални въпроси и проблеми. Едно от тези събития е Професионалната среща на вътрешните одитори, чието девето издание се проведе на 21-22.06.2018 г. в гр. София. В него взеха участие над 150 вътрешни одитори и други заинтересовани лица.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе, беше поканена да изнесе кратка презентация (45 мин.) на тема „Жизненият цикъл на данните в огледалния свят на прозрачността: къде са границите на съответствие с GDPR?“. Прозрачност през целия жизнен цикъл на обработка на данните е неизменна част от прилагането на принципите за обработка на данните и се явява задължение по Общия регламент относно защитата на данните от първостепенно значение. Сесията разгледа приложимостта на прозрачността за трите водещи области: (1) предоставяне на информация, която се отнася до обработването, на субекта на данните; (2) информиране на субектите на данни относно техните права по Общия регламент относно защитата на данните и как последните се гарантират от администратора на лични данни; и (3) как обработващите лични данни следва да подпомагат субектите на данни при упражняването на техните права. Чрез множество примери и казуси, г-ца Цветкова онагледи елементите на прозрачността и как същите следва да залегнат като неизменна част от вътрешният одит на организациите за съответствие с Общия регламент. Лекцията беше допълнена от специфични изисквания към системите от свързани и преносими устройства и обвързаността на изискването за прозрачност с принципа за защита на данните на етапа на проектиране.