На 17.03.2018 г. Клуб на юриста "Теодор Пиперков", съвместно с Фондация "ЛИБРе", провежда лекция по въпросите на Общия регламент относно защитата на данните, насочена към студенти по право. Събитието си поставя за цел да предостави един мултидисциплинарен поглед върху проблемите, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в условията на информационното общество. С развитието на цифровите технологии тези две основни права заемат все по-централна роля на гарант за автономията, достойнството и свободното развитие на гражданите онлайн.

Представянето на темата ще се проведе в аудитория 255 на СУ "Св. Климент Охридски" и е първи етап от инициативата, съчетаваща теория, практика и дискусии по поставените проблеми. В рамките на първата среща, екипът на Фондация "ЛИБРе", в лицето на Александра Цветкова и Християн Димов, разглежда историческите и културните фактори довели до съвременния облик на правната рамка, действащите инструменти в полза на гражданите за защита на личните им данни, основните понятия в нормативната уредба, нововъведенията на Общия регламент относно защитата на данните и актуалните тенденции на развитие на отрасъла. Срещата е отворена за посещения и се провежда под формата на семинарно занятие с отделено време за дискусии.

Втората среща ще се проведе на 24.03.2018 г., събота, и ще даде възможност на включилите се студенти да се запознаят с практическите аспекти на материята чрез участие в задачи с правоприложен характер: дискусионно решаване на предварително предоставен казус и групово изготвяне на документ - политика за защита на личните данни на потребителите на уеб сайт с помощта на менторите, осигурени от организаторите. За изпълнение на тези задачи участниците ще бъдат групирани в няколко отбора на случаен принцип, като от всеки студент ще се очаква активно участие в дискусиите за намиране на най-доброто решение на така зададените проблеми. Всички участници ще имат възможност да изложат своята гледна точка и да приложат наученото от предходните етапи на инициативата. За участие във втория етап на инициативата е необходима предварителна регистрация чрез съобщение на фейсбук страницата на Клуб на юриста „Теодор Пиперков” поради ограничения брой места.