Период на изпълнение:  01/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Организационно и правно консултиране на малки и средни предприятия за развитие на партньорската мрежа и обхвата на услугите и дейностите, извършвани от дружествата, включително, но не само: развитие на ИТ системи и приложения, неприкосновеност на личния живот, интелектуална собственост, обществени поръчки и т.н.

Предоставяне на консултации за изграждане на бизнес модел за стартиране на електронна платформа и свързаните проблеми, произтичащи от действащото законодателство за защита на човешките права, защита правата на потребителите и защитата на лични данни. (04/2018 г.)

Предоставяне на правно-организационни консултации на компания за организиране на събития в областта на защитата на лични данни по прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изготвяне на Политика за защита на личните данни. (04/2018 г.)

Предоставяне на консултации в областта на електронните удостоверителни услуги за частна организация във връзка с вътрешно-организационните процеси на дружеството (04/2018 г.)

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, проведе обучение обучение относно новите положения по защита на личните данни с фокус върху основните принципи за законосъобразна обработка, задълженията на организацията като администратор/обработващ лични данни, включително и към нейните служители, рамка на съответствие с Регламент 2016/679 и въвеждане на необходимите технологични и организационни мерки за постигане на това съответствие. Акцент в програмата бе защитата на личните данни на работното място, вкл. при използване на служебна техника и моторни превозни средства, видеонаблюдение и контрол на достъпа, и специфики на обработката на досиета за позиции, изискващи периодична актуализация на здравния статус. (04/2018 г.)

Предоставяне на правно-организационни консултации на стартираща компания в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни. Акцент на консултациите са прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, правно-организационни одити на обработваните и събираните от организации категории лични данни, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, разработване на вътрешно-фирмени правила и др. (03/2018 г.)

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва като лектор в обучение по приложението на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в областта на електронната търговия, представяйки oсновни изисквания към договорите от разстояние, основните положения по регламента, принципите за обработка на лични данни и гарантиране правата на субектите на данни, правно-организационни стъпки за постигане на съответствие, и предвидените в регламента контролни механизми. Практически фокус на лекцията е изготвянето и визуализацията на Политика за защита на личните данни и адаптиране функционалността на електронните магазини към изисванията на ОРЗД. (03/2018 г.)

Индивидуални консултации и 1:1 срещи с физически лица относно функциите и отговорностите на длъжностното лице по защита на данните, необходимите знания за заемане на позицията и възможностите за обучение. (01/2018 г. – към момента)

Предоставяне на консултации на медицински център в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с осъвременяване на вътрешни организационни документи и регистрацията на дружеството като администратор на лични данни. Правно-организационни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни. (12/2017 г. – 01/2018 г.)

Предоставяне на правно-организационни консултации относно процеса по регистрация на търговска марка на национално ниво за българско стартиращо дружество, работещо в областта на развлекателната индустрия, и свързани услуги. (12/2017 - 03/2018 г.)

Предоставяне на правно-организационни консултации на адвокатско дружество в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни. Акцент на консултациите са прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, правно-организационни одити на обработваните и събираните от организации категории лични данни, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, разработване на вътрешно-фирмени правила и др. (10/2017 г. – към момента)

Предоставяне на консултации на ИТ разработчик във връзка с привеждане и разработка на информационни системи в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (10/2017 г.)

Предоставяне на консултации на доставчик на услуги на информационното общество във връзка с организационното и проектно развитие на компанията и възможностите за допълнително финансиране по програми, подкрепящи развитието на малки и средни предприятия (09/2017 г.)

Предоставяне на правно-организационни консултации на българска компания, предлагаща услуги по сертификация и обучения, включително: консултации по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, формите на сертификация по Регламента, и планиране на обучения в тази област. (08/2017 г. – към момента)

Предоставяне на консултации на българска компания за организиране на събития в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на лични данни и изискванията по Закона за електронната търговия относно разпращането на търговски съобщения. Изготвяне на становище относно злоупотреба с данни за маркетингови цели от страна на конкурент - по Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия. (08/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на ИКТ правото, и по-конкретно с изпълнението на изискванията, залегнали в Общия регламент относно защитата на данните, включително принципи и основни положения, подбор на персонал, притежаващ необходимата квалификация за работа в условията на Регламента, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните и одит на софтуер. (08/2017 г.)

Индивидуални консултации и 1:1 срещи с юридически лица относно правно-организационните стъпки за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (07/2017 г. – към момента)

Предоставяне на консултации на индивидуална практика по дентална медицина в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с осъвременяване на вътрешни организационни документи, общите условия за ползване на услугите и необходимостта от политика за защита на личните данни на пациентите, както и консултации и изготвяне на становище при извършване на секторна проверка в сектор „Здравеопазване“ от страна на българския орган по защита на личните данни. (05/2017 г. – 06/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на електронната търговия и сключването на договори от разстояние, защитата на потребителите, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни на потребителите. (02/2017 г. – 03/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на ИКТ правото, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на здравна информация във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни. (02/2017 г. – 03/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на ИКТ правото, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на медицински данни във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни. (12/2016 г. – 01/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни на консултантско дружество при провеждане на маркетингови проучвания в определени пазарни сегменти, aнализиране на данните и генериране на различни справки за поведението на потребителите посредством ИТ инструменти. (08/2016 г. – 12/2017 г.)

Предоставяне на правни консултации на консултантско дружество в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на медицински данни. Услугите включват още проучвания в определени пазарни сегменти, свързани с правните аспети на информационните технологии, използвани в здравеопазването, aнализиране на данните и генериране на различни справки и анализи. (04/2016 г. – към момента)

Предоставяне на правни консултации във връзка с регистрацията на новоучредено дружество за подбор на персонал и свързани услуги като администратор на лични данни. Правно-организационни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни. (04/2016 г. – 05/2016 г.)

Регистрация на търговска марка на национално ниво за българско стартиращо дружество, работещо в хранително-вкусовата промишленост. Предоставяне на правни консултации относно процеса на патентоване на хранителни продукти и свързани услуги на национално ниво. (03/2016 г. – 04/2016 г.)

Предоставяне на правни консултации и становища по въпроси в областта на обществените поръчки на българска софтуерна компания, предоставяща следните услуги: разработка и внедряване на информационни системи и специализиран софтуер, консултантски услуги и електронно обучение. Екипът на Фондация „ЛИБРе“ извършва следните дейности: 1) устни и писмени консултации по Закона за обществените поръчки; 2) административно-правни консултации във връзка с цялостната организация по подготовка на оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки; и 3) подготовка на документи за подбор към оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. (01/2016 г. – 12/2018 г.)

Предоставяне на консултации по въпроси в областта на обществените поръчки и управлението на проекти на българска консултантска компания, предоставяща ИТ услуги и внедряване на софтуерни решения за платежни инструменти и банкови услуги и свързаните с тях процеси по идентификация на потребители и електронно подписване. (01/2016 г. – 12/2018 г.)

Експерти

Иво Емануилов

Иво Емануилов

Християн Димов

Християн Димов