Период на провеждане:  17-19.11.2017
Организатор:  Районен съд - Пазарджик, Районен съд - Стара Загора
Лектори:  Александра Цветкова

Семинарът „Електронно правосъдие - регулация, новости, бъдещи проекти“ имаше за цел да запознае участниците с новата законодателна рамка в областта на електронното правосъдие в България, като представи ключови понятия, основни положения, специфики на работа на съдилищата и нови инструменти, залегнали в изискванията към органите на съдебната власт за извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма (Глава 18а „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“ от ЗСВ, съгл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.), в т.ч. Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт (обн. ДВ бр. 32 от 21.04.2017 г.) Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

В допълнение, бяха представени и текущите проекти и инициативи за развитие на електронното правосъдие на национално ниво и тяхната обвързаност с цялостната регистрова реформа в България, както и тези, инициирани и ръководени на ниво ЕС.

В обучението взеха участие 72 магистрати и съдебни служители от РС Пазарджик и РС Стара Загора.


Сфери на дейност