Първите общоевропейски правила за гражданска употреба на дронове бяха договорени от преговарящите в Европейския парламент и Съвета в четвъртък, 30 ноември.

Кратка предистория

Дроновете, които трябва да бъдат обхванати от правилата за безопасност на ЕС, са онези, които в случай на удар с дадено лице, могат да прехвърлят енергия над 80 джаула.

Технологията за граждански дронове може да представлява около 10% от авиационния пазар на ЕС през следващите 10 години (т.е. около 15 милиарда евро годишно). Според Комисията, до 2050 г. производството и употребата на дронове може да създаде около 150 000 работни места в ЕС.

Понастоящем дроновете, по-леки от 150 кг, или иначе казано по-голямата част от тях, попадат под юрисдикцията на националните органи и поради това производителите и операторите в рамките на ЕС са обект на различни изисквания за проектиране и безопасност.

Според неофициалното споразумение, постигнато в четвъртък, 30 ноември, проектирането и производството на дронове ще трябва да отговаря на основните изисквания на ЕС по отношение на безопасността, сигурността и защитата на личните данни.

Европейската комисия има за задача да определи по-специфични изисквания, например какви дронове трябва да бъдат оборудвани с функции като максимани граници на надморската височина при полет, максимално разстояние при управление, избягване на сблъсъци, стабилизиране на полета и автоматизирано кацане.

Страните от ЕС ще трябва да гарантират, че операторите на дронове, които биха могли да причинят значителна вреда на хората, например при сблъсък с тях, или представляват риск за неприкосновеността на личния живот, сигурността или околната среда, следва да бъдат регистрирани. Тези дронове също ще трябва да бъдат маркирани поотделно, за да бъдат лесно идентифицирани.

Целта е да се осигури еднакво равнище на безопасност в целия ЕС и по-голяма яснота за производителите и операторите на дронове, за да се подпомогне стимулирането на сектора.

Ранно идентифициране на рисковете за гражданското въздухоплаване

Договореният регламент актуализира и законодателството на ЕС в сферата на безопасността в авиационния сектор. Предвид удвояването на въздушното движение през следващите десетилетия, целта е да се създаде по-гъвкава система, базирана на риска както на равнище ЕС, така и на държавите-членки, която да позволи по-ранното идентифициране на потенциални заплахи, като същевременно се запази високото ниво на безопасност и се гарантира конкурентоспособността на Европейската промишленост.

Държавите-членки и Комисията също така ще засилят сътрудничеството по въпросите на сигурността на въздухоплаването, включително киберсигурността.

Следващи стъпки

Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Съвета на министрите (правителствата на ЕС) и от Европейския парламент като цяло, преди да влезе в сила.