Фондация „ЛИБРе“ организира Третата среща с граждани (Citizen Summit) в рамките на проект CARISMAND. Събитието се проведе в Рим на 17 юни 2017 г.

Срещите с граждани по проект CARISMAND са събития, чрез които се търси мнението на жителите в различни части на Европа по теми свързани с природни или предизвикани от човешката дейност бедствия. Обсъжданите теми зависят от конкретните рискове, съществуващи в съответния регион. Те поставят в центъра на вниманието специфични културни аспекти, определящи възприятията за риск. Основната цел на всяко събитие е да се съберат достатъчно количествени и качествени данни, които да позволят на екипа на проект CARISMAND детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Третата от общо шест срещи с граждани, планирани в рамките на проекта, се състоя в Рим на 17 юни 2017 г. Събитието следваше установения формат на предходните две срещи от юли 2016 г. в Букурещ и Малта.

В началото, участниците бяха запознати с концепцията на проект CARISMAND и с трите фази в управлението на бедствия – готовност, кризисна реакция и възстановяване. След това присъстващите бяха поканени да споделят своя опит и мнението си по набор от въпроси, използвайки система за гласуване в реално време. Въпросите се отнасяха както до преживени ситуации от участниците, така и до възприятията им за риск и нагласите им към използването на различни технологии в случай на бедствие.

През втората половина на деня присъстващите бяха разделени в 10 групи, в рамките на които се проведоха задълбочени дискусии по конкретни случаи от практиката в справянето с бедствия.

Срещата с гражданите в Рим беше финализирана с обобщение на изминалия ден и представяне на резултатите от сутрешното гласуване, които бяха сравнени с отговорите, получени по време на предходните събития в Букурещ и Малта.

Водещи на събитието бяха проф. Ноели Брокдорф и др. Сандра Апплиби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd, Великобритания.

Следващата среща CARISMAND Citizen Summit ще се проведе във Франкфурт, Германия, на 24 юни 2017 г.

Следете Новините на Фондация "ЛИБРе" за актуална информация.

CARISMAND Third Citizen Summit, Rome, 17 June 2017
CARISMAND Third Citizen Summit, Rome, 17 June 2017