Среща на партньорите по проект CARISMAND (Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters) се проведе в Грьонинген, Холандия на 8-ми и 9-ти октомври.

CARISMAND е посветен на ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия и има за цел да изследва въпроси, свързани с нивото на готовност, реакциите при бедствия и възстановяването след такива събития с оглед влиянието на културните нагласи на отделните членове на обществото и на самото общество върху тези въпроси. Религия, традиции, културни лидери и медии са само част от многостранното влияние, което CARISMAND ще изследва.

Целта на проекта е да предостави на работещите в пряка връзка с населението по преодоляване на кризисни ситуации практически насоки за действие, съобразени с местните културни особености.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Координатор е Университетът в Грьонинген, Холандия.

По време на срещата партньорите обсъдиха и одобриха няколко елемента, включително план на проекта, и очертаха насоки и критерии в стратегиите за публичност и оценка.

Стратегията за публичност и информация е елемент, над който работи екипът на Фондация „ЛИБРе“ и е пряко свързан с останалите ни дейсноти по проекта като изработване на уебсайт, организиране на публични събития и др.

Повече информация ще бъде публикувана в уебсайта на CARISMAND, който се очаква да бъде завършен в началото на 2016-та година.