Предложение за преразглеждане на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор (Директива за ИОС)

Публичният сектор в ЕС съхранява огромно количество данни - от географски и метеоролигични данни до образователни, икономически и социални данни, известни като информация от обществения сектор (ИОС). Тези данни могат да бъдат широко достъпни и повторно използвани, понякога и без наличието на ограничителни условия.

Повторното използване включва използването на данни по различен начин от първоначалната цел, за която са създадени или събрани. Директивата за ИОС въведе правото на повторна употреба, което означава, че цялата информация от публичния сектор, която може да бъде общодостъпна съгласно националните закони за достъп до информация, по принцип следва да бъде повторно използваема.

Повторното използване на информация от обществения сектор може да доведе до:

стимулиране на икономическия растеж, стимулиране на иновациите и подпомагане на редица различни социални проблеми, като например проблеми в здравеопазването или обществения транспорт;

повече прозрачност - отворените публични данни могат да подобрят видимостта на досега недостъпна информация и да информират обществеността за политиките, публичните разходи и резултатите;

да подобри разработването на политики въз основа на доказателства и да повиши ефективността на публичните администрации;

да бъде критичен актив за разработването на нови технологии, като изкуствен интелект, който изисква обработка на огромни количества висококачествени данни.

Директивата относно повторното използване на информацията в обществения сектор (Директива за ИОС) бе актуализирана последно през 2013 г. Целта на настоящото преразглеждане е да се укрепи позицията на МСП чрез премахване на пазарните бариери за повторно използване на информацията от публичния сектор за търговски цели. Прегледът идентифицира следните бариери:

данните, генерирани от комуналните услуги, транспорта и публично финансираните изследвания, имат огромен потенциал за повторна употреба, но не са в обхвата на настоящите правила, въпреки че голяма част от тези изследвания са изцяло или частично финансирани от публични средства;

достъпът до информация от обществения сектор в реално време е рядко срещан. Това предотвратява разработването на продукти и услуги, използващи информация в реално време, като метеорологични и транспортни приложения;

повторното използване на ИОС данни може да бъде много скъпо, в зависимост от публичната институция, която го предлага.


Предложение за преразглеждане на Препоръката относно достъпа и запазването на научната информация

Комисията преразглежда Препоръката относно достъпа и запазването на научната информация, приета през 2012 г.Тя изисква техническа актуализация, за да влезе в съответствие с днешните стандартни изследователски практики, основаващи се на отворената наука, както и за да отрази най-новите развития в политиките на ЕС.

Препоръката дава сериозни указания на държавите-членки за това как да се създадат условия, които да подкрепят отличните изследвания в цяла Европа, като укрепят свободния достъп до и съхраняването на научна информация, включително и научноизследователските данни. Изследователите ще имат по-голям достъп до научноизследователски ресурси и услуги за съхраняване, управление, анализ, споделяне и повторно използване на научната информация, която се очаква да подпомогне научните открития и интердисциплинарното сътрудничество.


За повече информация:


Източник: Европейска комисия