Фондация “ЛИБРе” има удоволствието да обяви, че е приета за асоцииран член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), считано от септември 2017 г.

Ние считаме, че частният сектор има изключително важна роля в усилията за изграждане на интелигентно и приобщаващо информационно общество в България, и поради това вярваме, че сътрудничеството на Фондация „ЛИБРе“ с най-големите представители на българската ИКТ индустрия ще бъде във взаимна полза за всички страни и ще доведе до реални и устойчиви резултати.

Фондация “ЛИБРе” ще търси общ диалог по теми като развиването на пазар за разходно-ориентирани технологии; организиране на съвместни инициативи за повишаване на цифровата компетентност на гражданите; повишаване на професионализма и установяване на лоялни партньорски отношения на българския пазар на информационни и комуникационни технологии в условия на свободна и прозрачна конкуренция; подпомагане на държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието на информационните и комуникационни технологии, както и при контрола на тяхното изпълнение; и съдействие за развитие и усъвършенстване на образователната система в Република България в областите ИКТ и право на ИКТ.

Партньорството с БАИТ е естествено продължениe на последователните усилия на организацията за развитие на ИТ пазара чрез експертно прилагане на правото на информационните и комуникационните технологии в неговото многообразие и хоризонталност, и инициативите на организацията да консултира малки и средни предприятия при разработване на специализирани ИТ системи и приложения, по въпроси на неприкосновеността на личния живот, интелектуална собственост, обществени поръчки и т.н.